Visar inlägg från "gravid"

GRAVID – VECKA 29

Heeeej på er och god morgon =) Idag är det lördag = ny vecka! Idag går vi in i vecka 30 och 76 dagar kvar tills beräknad födsel. Det går så sjukt fort nu, blir typ lite nervös av det haha. Om 10 veckor är det alltså v 40. Galet! Här kommer i alla fall en summering av vecka 29 som varit.

Magen: Barnet är ca 35 cm långt och väger i slutet av veckan ca 1.4 kg. Fokus dessa veckor är verkligen viktuppgång för barnet, och det märks. Det kliar på huden och jag känner att magen blir större. Min kille tycker att den bara kom och ser likadan ut, men jag känner mig större och att magen är mer i vägen än innan. Det är extra viktigt att äta regelbundna mellanmål nu och näringsrik mat så bebisen får bra grunder att växa på.

Alexandra: OMG vad jag är gravid nu?! Börjar nu vänja mig och istället för att böja mig ner för saker får det bli squats. Jag har känt mig mycket gladare och lugnare i veckan då jag försökt lösa allt jag kan som stressat mig. Jag har även börjat kolla på det här med föräldraledighet, jag tror att jag ska vara 75% mammaledig och jobba 25% som utgångsläge, sen får man korrigera i efterhand om det blir mer jobb. Jag har i alla fall redan nu börjat dra ner på allt för att jag ska känna mig lugn och inte bebis ska känna av stress, det har varit så himla skönt. Det här året kommer vara fokus på vår dotter och sedan får allt annat komma i andra hand helt enkelt! 🙂 Det är i alla fall ett pusslande med eget och kommande barn.

Kroppen har mått bra i veckan, ska strax iväg och köra fjärde passet för veckan och träningen har gått bra. Det enda jobbiga är att min energinivå är extremt låg. Orkar knappt göra något förrän jag blir helt över. Så jag är väldigt selektiv med mina aktiviteter. Igår tvättade jag upp alla bebiskläder och städade lite, då fanns det inte så mycket energi kvar alls på gymmet men köttade ändå på. Idag ska jag träna först, sen får vi se om det finns energi för något annat senare. Prioriteringar 😉 Nu ska jag visa en lägenhet för min kille som jag tycker att vi ska köpa. Håll tummarna!

Heeeey and good morning =) Today is Saturday = a new week! Today we go into week 30 and it’s 76 days left until estimated birth. It’s going so fast now, I kind of getting nervous about that haha. In 10 weeks, then it’s  week 40. Crazy! Here is a summary of week 29 that has been.

The belly: The baby is about 35 cm long and weighs about 1.4 kg at the end of the week. Focus these weeks is really weight gain for the child, and it is noticeable. My skin itches and I feel that the stomach grows bigger. My guy thinks it just came and looks the same, but I feel bigger and that my stomach is more in the way than before. It is extra important to eat regular snacks now and nutritious food so the baby gets good food to grow on.

Alexandra: OMG I’m so pregnant now?! Starting to get used to the new me and instead of bending down after things I have to do squats. I have felt much happier and calmer this week when I tried to solve all I can that stressed me. I have also begun to look at this with parental leave, I think I will be 75% off and work 25% as a starting point, then I will have to correct later if there is more work. In any way, I have already begun to calm down on everything to make me feel calm and make sure the baby feel no stress, it’s been so nice. This year will be the focus of our daughter and then everything else will come in second hand! 🙂 But it’s a mess with your own company and coming children.

The body has been feeling good during the week, I’m soon off to do the fourth workout of the week and the training has gone well. The only problem is that my energy level is extremely low. I barely have energy to do anything until I get over completely. So I am very selective with my activities. Yesterday I washed up all baby clothes and cleaned a little, because of that there was not much energy left at the gym yet I pulled it off. Today I’m going to workout first, then we’ll see if there’s energy for something else later. Priorities 😉 Now I will show an apartment for my guy that I want us to buy. Keep your fingers crossed!

VITAMINER UNDER GRAVIDITETEN

God morgon fina! När jag blev gravid blev jag stressad över att jag inte hade ätit Folsyra, det är något som mamma har tjatat om sedan vi var små ”när ni ska skaffa barn, börja ät Folsyra” haha! Men, det första jag köpte hem var i alla fall gravidvitaminer från Aco, där fick jag i mig det. Utöver det har jag ätit Omega-3, eftersom jag inte är så stort fan av fisk och ännu mindre nu när jag är extra kinkig med maten..  Jag har även ätit järntillskott och D-vitamin. Men – sista trimestern hittade min kille dessa. De innehåller både Omega-3, Folsyra & D-vitamin. Så – nu äter jag bara dom + mina tranbärskapslar som hängt med sedan jag hade alla urinvägsinfektioner och en järntablett i veckan. Jag försöker få i mig allt som går via kosten, men dessa känns bra då jag vet att jag är så dålig på att äta fisk och att det är lite trögt på D-vitamin fronten (heja Sverige).

Sista trimestern är verkligen en tillväxtfas, det är nu bebisen har utvecklats till en bebis och ska egentligen främst bygga på sig. En sak jag försöker är att få i mig mycket protein, dels för att det mättar och jag blir mindre sugen på skit men också för att det är vad jag är sämst på att få i mig och där finns också järnet som jag helst äter så lite tabletter av som möjligt pga magen. Jag äter edamamebönor och makrill (typ enda firren jag gillar hehe) som mellis! Jag äter fortsatt mycket frukt, bär och grönsaker varje dag för att få i mig bra näring. I veckan har jag ätit ett paket jordgubbar per dag och en påse morötter per dag utöver sallad till maten för att det är så sjukt gott (ok hade hellre velat ha lösviktsgodis men det är det mest näringsrika jag varit sugen på). Mitt tips till alla är att ha massa frukt och grönt som är gott hemma som valmöjlighet. Då när man öppnar kylen för 78:e gången för att man bara är sugen på något, så tar man tillslut den där morotspåsen eller vad det nu är och det gör verkligen gott för bebisen även fast det inte är riktigt vad man kanske vill ha just då hehe… Jag känner i alla fall mig väldigt stolt när jag tänker på bebisen först. Sen såklart, vissa dagar kanske bebisen mår bäst av att mamma får äta sina godisar istället för att sitta och må dåligt över att det suger att vara gravid haha! Men det handlar om den här balansen jag varit inne på innan. Försöker alltid att tänka 1. näring och barnet 2. suget och Alex även fast det ibland är väldigt tråkigt och inte alls det jag vill men innerst inne vet att jag mår bäst av också.

Good morning babes! When I got pregnant, I became stressed that I had not eaten Folic acid, it’s something that mom has been telling us since we were little ”when you’re going to have children, start eating Folic acid on time” haha! But, the first thing I bought home was at least pregnant vitamins from Aco, when I knew. In addition to that, I have eaten Omega-3, because I’m not a big a fan of fish and even less now that I’m extra picky with the food. I’ve also eaten an iron supplement and vitamin D. But – for the last trimester, my guy found these. They contain both Omega-3, Folic acid & Vitamin D. So – now I only eat those + my tranberrie pills that’s been with me since I had all urinary tract infections and also an iron tablet a week. I try to get everything I need through the food, but these are good because I know that I’m so bad at eating fish and that it’s a bit bad on the vitamin D front (hello Sweden).

The last trimester is really a growth phase, it is now the baby has developed into a baby and should really build on itself and grow. One thing I’m trying to get is a lot of protein, partly because it gets you full and I’m less crazy about crap, but also because that’s what I’m worst at eating and there’s also the iron, that I prefer to eat so little tablets off as possible due to my stomach. I eat edamam beans and mackerel (one of the only fish I like hehe) as snack! I still eat a lot of fruit, berries and vegetables every day to get good nutrition. During the week I have eaten a packet of strawberries a day and a bag of carrots a day in addition to salad because it is so yummy  (ok would rather had candy but it’s the most nutritious I’ve been craving). My tip to everyone is to have lots of fruits and vegetables that are good at home as a choice. Then when you open the fridge for the 78th time, just craving something, you choose that carrot bag or whatever it is and it’s really good for the baby, even if it’s not right what you might want just then hehe… At least I feel very proud when I think about the baby first. Then, of course, some days, maybe the baby is best off that the mother is allowed to eat her candy instead of sitting and feeling bad that it sucks to be pregnant haha! But it’s about this balance I’ve been talking about before. Always trying to think 1. nutrition and the child 2. cravings and Alex even if is sometimes sucks and is not all what I want, even though I know that I am feeling best of it too.

GRAVIDTRÄNING – RYGG

Latsdrag / Lateral pull-downs

Hej fina! Omg, tre träningsinlägg på raken, vad händer =) Börjar bli som förut haha! Nä men jag har fått mycket frågor om hur min träning ser ut nu, och jag tänkte att jag ska börja dela med mig lite av vilka övningar jag kör! Det är egentligen inte så stor skillnad mot innan, jag har lagt till lite för bäckenbotten och stabilisering, tagit bort vissa övningar också. MEN det jag fokuserar på är ben och rygg samt lite andra övningar för att klara av att bära bäbisen sen.

Rygg är extremt viktigt, fatta hur man sitter med datorn, men att sitta så 24/7 med ett barn fastklistrad framför en, det kommer behövas ryggmuskler. Det är egentligen en perfekt tid att träna förebyggande, under graviditeten om man kan. Så finns det liksom en stark grund där under när de tunga veckorna kommer. Det kommer inte bli någon träning alls i början, och därför prioriterar jag styrketräningen högt då jag vet att det kommer hjälpa mig. Jag som otränad hade extrema ryggproblem, men nu med en 7 månaders bebis i mig och fortfarande typ 100% smärtfri säger jag bara styrketräning for life! Latsdrag här ovanför är en övning jag alltid kört, men jag nu kör ännu mer reducerad och ser till att det är fokus på kontakt med musklerna före att lasta upp massa vikt. Jag har sänkt vikterna i det mesta sedan jag blev gravid, och jag känner noga efter att det känns bra i kroppen när jag kör, även hur det känns på natten/dagen efter. Teknik var viktigt innan, men nu är det extremt viktigt. Jag tror att det är många som är försiktiga med att rekommendera styrketräning och belastning, eftersom att om man är en nybörjare är det lite knepigt att bara sätta igång som gravid. Jag skulle dock rekommendera alla att isåfall köra med t ex gummiband och snäll träning. Hade ni velat se lite gummibandsträning för dom som är lite ovana gym eller hellre gymövningar/pass?

Hello cuties! Omg, three workout posts on the row, what’s happening =) Start being as before haha! No but I’ve got a lot of questions about how my workout looks like now, and I thought I’ll start sharing some of the exercises I’m doing! It’s really not that big difference to before, I’ve added a bit for the pelvic stability and stabilization, removed some exercises as well. BUT my focus is on legs and back as well as some other exercises to manage to wear the baby later.

Back is extremely important, imagine how you sit with the computer, but sitting 24/7 with a child stuck in front of one instead, it will be necessary with back muscles. It’s really a perfect time to exercise now, during pregnancy if you can. Then there’s a strong ground there when the heavy weeks come. There will be no training at all at the beginning, and therefore I prioritize the weight training high as I know it will help me  then. I, as an untrained, had extreme back problems, but now with a 7 month baby in me and still like 100% pain free, I can only say weight training for life! Lateral pull-downs here above is an exercise I always do, but I now do it even more reduced and make sure there is focus on contact with the muscles over loading weights. I have lowered the weights in most since I got pregnant, and I always make sure I feel well in my body afterwards, and how it feels the night / day after. Technique was important before, but now it is extremely important. I think there are many who are careful about recommending strength training and weights, because if you are a beginner, it’s a bit tricky to just get started as pregnant. However, I would recommend everyone to do workouts with eg rubber bands and a kind form of training. Do you want to see some rubber band training for those who are a little unused with gym or rather at the gym exercises?

GRAVID – vecka 28

Hej hjärtan! Här kommer en lite sen uppdatering. Mamma kom hit idag så har hängt med henne & hennes kille. Men – det är lördag = ny vecka. Idag går jag in i v 29 och tredje sista trimestern. Bebis är över 70% bakad. Så kul! 🙂 Men i vanlig ordning kommer en summering av v 28.

Magen: Barnet är ca 34 cm och har nu stora chanser att klara sig om det skulle födas nu. Mellan v 28-32 är det en kraftig tillväxt period, och bebisen går upp massor i vikt. I slutet av veckan väger bebisen ca 1.23 kg. Det har verkligen börjat kännas under revbenen och det känns som att dom pressas ut inifrån. Så jag har svårt att sitta i soffan, ligga ner är så mycket skönare. Bebisen har fortsatt ”rulla” runt i magen mer än hårda sparkar vilket är mycket mysigare.

Alexandra: Jag har inte haft en så bra vecka pga mycket att tänka på och varit extremt känslig. Alla känslor har typ förstärkts med 1000 och små saker känts stora. Men har också fått världens bästa pepp från min fina kille och jag känner bara hur vi växer ihop i det här och gör oss redo för att bli familj. Allt börjar falla på plats och börjar kännas lättare nu i alla fall. Vi har också beställt vagn, vagga, säng, skötdyna, babysitter etc och gjort plats hemma för allt. Jag känner att jag gör mig redo för allt som ska komma både mentalt och hemma. Jag har också börjat längta väldigt mycket tills hon kommer och för allt som hör till. Jag har också blivit lite friskare och kunnat träna två pass = mått så mycket bättre av att få röra lite på mig. Gymmet i mitt hjärta!

Hello my hearts! Here comes a little late update. Mommy came here today so I’ve been hanging out with her & her guy. But – it’s Saturday = new week. Today I entered the 29th week and third, last trimester. Baby is over 70% baked. So fun! 🙂 But as always here’s a summary of week 28.

The belly: The child is about 34 cm and now has great chances to make it if it should be born now. Between week 28-32, it is a strong growth period, and the baby gains a lot of weight. At the end of the week, the baby weighs about 1.23 kg. It has really begun to feel under the ribs and it feels like they are pushed from within. So I have trouble sitting on the couch, lying down is so much more comfy. The baby is still ”rolling” around in the stomach more than kicking hard, which is much more cozy.

Alexandra: I have not had such a good week because of a lot of thinking and being extremely sensitive. All feelings have been amplified by 1000 and small things felt big. But I have also got the world’s best support from my boyfriend and I just feel how we grow in this and get ready to be a family. Everything begins to fall into place and starts to feel easier now anyway. We also ordered stroller, cradle, bed, babysitter etc and made room for everything. I feel I’m getting ready for everything that’s coming both mentally and at home. I have also begun to long a lot until she comes and for everything that belongs to it. I’ve also gotten a little better from the cold and could workout two times = been feeling so much better by that. The gym in my heart!

IT’S A…

GIRL!

Som ni säkert såg på min IG igår så kände jag att det var dags att dela med mig av att det är en liten flicka vi väntar <3 Det är så kul, jag har verkligen alltid tänkt att om jag får barn, kommer det bli pojkar och varit lite inställd på det, men nu känns det så naturligt med en flicka. För oss spelade det verkligen ingen roll såklart, men det var svårare att hitta ett namn till en tjej som vi var överens om haha. Trodde aldrig vi skulle hitta ett, men nu har vi ett som känns perfekt 🙂

Denna vecka är lite kaos med jobb, vaknade 07 av mig själv och ba SHIT måste skicka in det här mailet. Försöker att stressa ner men det är lite svårt, men tänker hela tiden på bebisen. Idag ska jag fota kampanj hela dagen & sedan fixa mina naglar innan det blir hem och jobba vidare framför datorn. Igår hade jag och min kille vår ”date night”, dom är dock inte lika spännande just nu eftersom jag inte orkar göra något hehe. Men vi hyrde en film på tvn & han lagade spaghetti & köttfärssås med bönspaghetti som jag önskade. Så mysigt i alla fall. Direkt vi kom hem märkte vi att vi försvann i våra världar med jobb, eftersom det är så lätt hänt så kommer vi ha våran kväll varje vecka. Nu ska vi vara hemma forever och det har varit så lätt för oss att ”ta igen” all tid när vi har rest, men man får inte glömma vardagarna när man har ett jobb man aldrig går hem från =)

As you probably saw on my IG yesterday, I felt it was time to share with me that it’s a little girl we are waiting for. <3 It’s so fun, I’ve always thought that if I get children, there will be boys and have been quite sure about it, but now it’s so natural with a girl. For us, it certainly did not matter, of course, but finding a name for a girl we agreed on was harder. Never thought we would find one, but now we have one that feels perfect 🙂

This week is a little chaos with work, I woke up 07 and thought SHIT I forgot to send a email. Trying to stress down, it’s a bit difficult, but always thinking about the baby. Today I’ll shoot a campaign all day & then fix my nails before I will get home and work in front of the computer. Yesterday, my boy and I had our date night, but they are not as exciting right now because I can not do anything hehe. But we hired a movie on the tv & he made spaghetti & bolognese with bean spaghetti like I wanted. So cozy anyway. Immediately when we came home we noticed that we disappeared in our worlds with work, as it’s so easy happens, we’ll have our night every week. Now we will be home forever and it has been so easy for us to ”catch up” all the time when we have traveled, but it’s important to not forget about the everyday when you have a job you never get home from =)

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR