NEW IN

New chairs from Ellos 

Tycker det var så svårt att hitta bra stolar till vardagsrummet. Det är verkligen en konst att få allt att höra ihop men ändå inte ”övermatcha”. Vårt vardagsrum är ganska svart, så hittade dessa som vi tyckte passade in fint (och mycket billigare än flera andra vi kollade på) 🙂 Nu har vi bytt golvlampa, växt, kruka, satt upp gardiner och det enda som egentligen fattas är filtar, kuddar och matta + dekoration på bordet. Vill typ inte hetsköpa allt heller, tycker det är roligt att kolla inredning så vill ha lite kvar att gotta mig i sen. Vi har beställt en matta som ser lite grå ut, men är rädd att den ska bli för vit så vi får se. Tror aldrig riktigt vi kommer känna oss helt klara hemma på ett roligt sätt. Kan leta efter vaser i timmar, haha. Det är så roligt! Snart ska jag börja fylla vaserna med kvistar och blommor, det längtar jag till!

Seems it was so hard to find good chairs for the living room. It’s really an art of making everything heard together but still not ”over match”. Our living room is quite black, so found these on Ellos that we thought fit well 🙂 Now we have replaced the floor lamp, plant, pot, set curtains and the only thing really is missing are blankets, pillows and carpet + decoration on the table. Would not you like to buy everything either, think it’s fun to look for it, so I’d like to get some things that are not done yet. We have ordered a carpet that looks a little gray, but afraid it’s getting too white so we’ll see. Never really think we will feel completely done at home in a fun way. Can look for vases for hours, haha. It is so funny! Soon I will start filling the vases with twigs and flowers, I long for it!

WE ARE HOME

Hej raringar! Nu är vi i Umeå och gud vad skönt det känns 🙂 Igår åkte vi till ett shoppingcentrum, köpte en haklapp till Lou eftersom hennes gröt är svår att hålla i munnen haha. Hon käkar nästan en hel ”vanlig” portion nu varje kväll, så kul att se henne älska att äta. Blandar i lite olja och någon fruktpuré. Det funkar toppen! Snart är hon 6 månader och då kommer vi börja byta ut fler mål till mat.

Igår åkte jag och min kille ut till mammas stuga med pizza. Vi käkade och bara chillade och mamma fick mysa med Lou. Mamma är så taggad på att hänga med sina barnbarn, det är så gulligt. Hon har redan köpt bärplockare och uppblåsbara vattenleksaker, haha! Kommer bli väldigt mysigt att se dom hänga i stugan när dom blir äldre.

I veckan har vi mission få Loki att bli en exemplarisk hund. Han har blivit lite galen när vi inte haft samma tid att träna honom, men nu när lägenheten är klar och vi är två blir det mycket enklare. Det är dock sjukt kallt här? Höstchock. Jag blir typ alltid lite deppig på hösten, så jag hoppas att jag inte blir det i år. Det är fortfarande lite varmare i Stockholm och hoppas på en mjuk övergång. Förra året var första året jag inte reste bort hela hösten, och det gick bra. Försöker tänka på mysiga och  roliga saker, ytliga saker som att få klä Lou i söta kläder hehe. Brukar ni göra något för att få hösten att kännas lättare?

Hello darlings! Now we are in Umeå and God how nice it feels 🙂 Yesterday we went to a shopping mall, bought a blemish to Lou because her porridge is hard to keep in the mouth haha. She almost eats a whole ”regular” portion now every evening, so fun to see her love to eat. Mix in some oil and some fruit puree in it. It works great! Soon she is 6 months and then we will start replacing more formula for food.

Yesterday me and my boy went to my mothers cottage with pizza. We ate and just chilled and Mom was lucky with Lou. Mom is so keen to hang out with her grandchildren, it’s so cute. She has already bought berry pickers and inflatable water toys, haha! Will be very cozy to see them hanging in the cottage as they grow older.

This week we have a mission to get Loki to become an exemplary dog. He has become a bit crazy when we did not have the same time to train him, but now that the apartment is ready and we are two it becomes much easier. It is, however, sick cold here? Autumn Shock. I’ll always be kind of low in the fall, so I hope I will not be this year. It is still a bit warmer in Stockholm and hopes for a smooth transition. Last year, was the first year I did not go away all fall, and it went well. Trying to think of cozy and fun things, superficial things like getting Lou dressed in cute clothes hehe. Do you do anything to make the fall feel easier?

LOU SOMNAR SJÄLV

Hej fina! Sen jag fick Lou har jag läst på extremt mycket. Alltså vi snackar timmar nästan varje dag. Jag tycker det är sjukt intressant och har läst böcker om sömn för barn etc. Jag ska efter att hon kommit in helt i sina nya sovrutiner börja försöka få henne att sova genom natten. MEN – igår och idag har det hänt. Lou somnar på egen hand!! Har tidigare behövt låta henne äta sig till sömns eller gunga henne, men nu släppte det. Så jävla kul! Har på hennes bra dagar dvs när hon är ”normalt” gnällig övat massor, medan när jag känt att hon behövt mig dvs gråtit eller varit väldigt gnällig inte försökt något. Tänkte dela med mig av vad jag gjort:

Jag har matat henne tills hon blivit sömning på kvällarna sen lagt henne precis innan hon stängt ögonen dvs sömning men inte sovandes. 

Jag har gungat henne i hennes säng/nestet eller en kudde tills hon blivit sömnig och sen slutat. 

Jag har gett henne en snutte hon gnider i ansiktet innan hon somnar. 

Många gånger har det här betytt att jag behövt göra om processen många gånger innan det fungerat, vissa dagar har det inte alls funkat och ibland har det gått bättre. Nu när hon följer ett schema hon sover efter lägger jag henne 10 minuter innan hon ska sova i sin säng med ren blöja och mätt, sen ger jag henne sin snutte och sen går jag ut ur rummet (började med att sitta i samma rum). Är hon väldigt orolig eller gnäller mycket har jag tagit upp henne och kramat henne sen lagt ner henne igen. Jag har aldrig låtit henne ligga kvar och gråta, det skulle jag inte klara av och det är ingen metod som någonsin lockat mig. MEN nu med hennes sovrutiner märker jag att hon blir trött på klockan när hon ska sova, och därför är det så mycket lättare att lägga henne i rätt tid när hon är trött men inte övertrött.

Enda sedan Lou var liten har jag försökt att inte gunga henne så mycket eller göra henne beroende av att sova i vagnen. Lou har oftast haft lätt till sömn så jag kan förstå att det absolut inte fungerar för alla. Men jag har i alla fall successivt plockat bort vanan att äta sig till sömns och att bli gungad och nu behövs det inte längre. Lou vill inte ens äta sig till sömns själv så jag antar att hon var mogen för det. När hon lärt sig att somna själv kommer hon förhoppningsvis ha lättare att somna om själv på natten när hon vaknar eftersom hon lärt sig att sova själv. Så – när vi är hemma igen (åker till Umeå imorgon) och hon är på en trygg plats blir det mission sluta äta så ofta på natten. Håller er uppdaterade på hur det kommer gå! Just nu äter hon gröt innan hon somnar och vill oftast inte äta så mycket när hon vaknar, så jag tror att det bara är en vana hon har. Har inga höga förväntningar på att hon ska sova typ 8 h men det hade varit skönt för oss båda att hon sov bättre genom natten.

Ska inte ta ut något i förskott (hehe redan skrivit värsta inlägget om det) men två dagar med att somna själv känns väldigt hoppfullt! 😀 Alla barn är såklart olika, men det här har känts som ett bra sätt!

Hello cuties! Since I got Lou I have read on extremely much. So we talk hours almost every day. I think it’s very interesting and has read books about sleep for children etc. After completing her new sleep routines, I will try to make her sleep through the night. BUT – yesterday and today it has happened. Lou fell asleep on her own!! Have previously had to let her eat to sleep or swing her, but now I won’t have too. So damn fun! Have tried on her good days ie when she has done ”normal” whining, while when I felt she needed me, that’s means cried or been very needy did not try anything. I wanted to share what I did:

I have fed her until she got sleepy in the evenings then laid her just before she closed her eyes ie sleepy but not sleeping.

I swung her in her bed / nest or a pillow until she got sleepy and then stopped.

I’ve given her a rabbit she rubs her face before she falls asleep.

Many times, this meant I had to redo the process many times before it worked, some days it did not work at all and sometimes it has gone better. Now that she is following a schedule she sleeps, I’ll put her 10 minutes before she’s going to sleep in her bed with a clean diaper, not hungry, and given her the rabbit and then I’ll get out of the room (started sitting in the same room). If she is very worried or whines a lot, I have picked her up and hugged her then laid her back. I’ve never let her stay and cry, I would not do it and it’s not a method that ever attracted me. But now, with her sleep routines, I notice that she gets tired on the clock when she’s going to sleep, so it’s so much easier to put her in the right time when she’s tired but not exhausted.

Ever since Lou was small, I tried not to swing her so much or make her addicted to sleeping in the wagon. Lou has usually had easy sleep, so I can understand that it absolutely does not work for everyone. But at least I have gradually removed the habit of eating to sleep and being swung and now it’s no longer necessary. Lou does not even want to eat herself so I suppose she was ready for it. As she learned to fall asleep, she will hopefully have a better sleep at night when she wakes because she learned to sleep by herself. So – when we are home again (going to Umeå tomorrow) and she is in a safe place, the mission stop eating so often at night starts. I’ll keep you up to date on how it will go! Right now, she eats porridge before she falls asleep and usually does not want to eat so much when she wakes up, so I think it’s just a habit she has. I have no high expectations that she will sleep for 8 h but it would be nice for us both that she slept better through the night.

Do not take anything in advance (hehe already written the worst post about it) but two days of falling asleep by herself feel very hopeful! 😀 All children are of course different, but this has felt like a good way!

CRAYFISH PARTY

Hej fina ni! Här kommer lite bilder från vår kräftskiva i helgen. När vi började leta lägenhet drömde jag om ett ställe där vi kunde starta traditioner. Där det fanns plats för högtider och dukning. Blev så övertaggad när Vickan frågade om vi kunde ha kräftskiva trots att jag inte är något fan av kräftor haha. Men det är själva grejen. Vickan åt upp ca 70% av kräftorna så hon var nöjd 😉 Känner dock att vi behöver utöka umgänget inför nästa högtid då vi har 8(!) platser vid vårt nya bord. Sån dröm!!!! Ser framför mig julmiddagar, nyårsmiddagar och bruncher med mina vänner.

Är så glad över vårt nya bord. Det blev exakt som vi önskade! Det var faktiskt ni som hjälpte mig att hitta det. Bordet kommer från Lilla Möblemanget och det var en tjej som följer min blogg som byggde ihop det. Så kul!!! Känns så mycket roligare att bestämma färg och modell själv och mycket mer personligt än att köpa ett färdigt massproducerat bord. Tips om ni är på jakt efter ett träbord (och väldigt bra priser!).

Mat har alltid varit centralt i vår familj och middagar har varit samlingspunkten för familjen. Jag och Victoria kan seriöst vara glada i dagar pga något speciellt vi ska äta. Jag hoppas att vi kan föra över det på våra tjejer och att dom kommer ha fina minnen från den här matplatsen <3 Är det fler än jag som älskar kräftskivor utan att gilla kräftor? Haha! Vi hade massa annat gott som skagenröra, baguetter, västerbottenspaj med romsås etc.

Hello, you guys! Here are some pictures from our crayfish party this weekend. When we started looking for an apartment, I dreamed of a place where we could start the traditions. Where there was room for celebrations and table setting. Was so overwhelmed when Vickan asked if we could have a crayfish party even though I’m not a fan of crayfish haha. But it was more about the thing. Vickan ate about 70% of the crayfishes so she was happy 😉 However, we need to expand the gang before the next feast, as we have 8 (!) Seats at our new table. That’s a dream!!!! Can’t wait until Christmas eve, New Year’s Eve and Brunches with my friends.

So happy about our new table. It became exactly as we wanted! In fact, you were helping me find it. The table comes from Lilla Möblemanget and it was a girl who follows my blog that built it together. So fun!!! Feeling so much more fun to decide color and model yourself and much more personal than buying a ready mass-produced table. Tips if you are looking for a wooden table (and very good prices!).

Food has always been central to our family and dinners have been the gathering point for the family. Me and Victoria can seriously be happy for days because of something special we are going to eat. I hope we can bring it over to our girls and they will have nice memories from this dining place. <3 Is there more than I who loves a crayfish parties without liking crayfish? Haha! We had plenty of other things though! 

HAPPY PILL

Hej gullisar!!! Kolla den här. Min glädjespridare. Hon är så jävla mysig! Tycker hon var så söt i det här settet från Polarn. Kanske för att jag knappt sett henne i kläder på halva sommaren. Hon har fått chilla i blöja eftersom det varit så sjukt varmt =) Har inte bloggat i helgen men har fotat en hel del så jag har många inlägg på G. Vill posta alla idag men ska försöka sprida ut dom istället haha.

Imorse började vi dagen hos sjukgymnasten eftersom Lou har lite platt bakhuvud. Hon kollade hennes rörlighet och styrka, och ingen ojämnhet alls bara lite platt pga hon sovit så mycket då hon kom tidigt. Vi fick lite tips och utöver Mimos-kudden vi köpt ska vi köpa en kudde som gör att hon ligger på sidan. Hon är stark och ligger massor på mage men eftersom hon legat så mycket på rygg och sovit har det blivit så! Det har dock blivit lite bättre nu sen hon började vara mer vaken så vi fortsätter på i samma spår. Det är så kul att hon blivit så stark, hon blir helt frustrerad att hon inte kommer framåt och det lär ju dröja ett bra tag så hon får sprattla på haha. Hon snurrar i alla fall runt nu på sidorna men inte från mage till rygg ännu. Hon har förövrigt seriöst växt ur ALLA kläder. Igår shoppade vi nytt till henne i 68 men vi får se hur länge till hon kan ha det, tur vi inte köpte så mycket! 74 blir nästa inköp. Vad hände med 44?? Det går SÅ fort!

Hello cuties!!! Check this out. My joy spreader. She is so damn cozy! I thought she was so cute in this set from Polarn. Maybe because I barely seen her in clothes since the middle of summer. She has got to hangout in diaper because it’s been so badly hot =) Have not blogged this weekend but have photographed a lot so I have many posts incoming. Want to post everyone today but try to spread them instead haha.

Today, we started the day at the clinic because Lou has a little flat head. She watched her mobility and strength, and no unevenness at all, just a bit flat because she slept so much when she arrived early. We got some tips and in addition to the Mimos pillow we bought we will buy a pillow that makes her lie on the side. She is strong and is a lot on her stomach but because she has been sleeping so much on her back, it has become so! It has become a bit better now, since she started to be more awake so we continue on the same track. It’s so fun she got so strong, she’s getting frustrated that she’s not coming forward and it’s going to take a while, so she’s gotta stay there at haha. She is spinning around now, but not from belly to back yet. She has grown out of all clothes seriously. Yesterday we bought new to her in 68 but we’ll see how long she can have it, lucky we did not buy that much! 74 will be the next purchase. What happened to 44 ?? It goes so fast!

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR